Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

BLOG

Zapytanie Patent

Wrocław, 05.12.2023

ZAPYTANIE O CENĘ

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 1. Zamawiający:

Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                              

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

KRS: 0000629020

NIP: 6793131727

 1. Tytuł projektu:

„Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa: Usługa rzecznika patentowego

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV:

79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapie V projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP w ramach projektu „Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

Przedmiot zgłoszenia dotyczyć będzie stopu miedzi o podwyższonych parametrach ślizgowych zgodnie z wypracowanymi w projekcie w ramach prac B+R rozwiązaniami.

Wykonawca powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie dokonywania zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP.

 1. Sposób wyrażania i obliczania ceny:
 1. Cena powinna zostać podana w zł.
 2. Cena powinna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Wykonawca i obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 • Łączny koszt usługi  powinien obejmować:

- sporządzenie zgłoszenia wynalazku,

- zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP,

- opłaty związane ze zgłoszeniem.

 • Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 1. Termin realizacji: do 29.12.2023
 2. Miejsce realizacji:  siedziba Wykonawcy
 • Kryteria wyboru ofert

1.Cena netto – waga 100%

Ocena według skali punktowej – czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najniższą ceną otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi  zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 • Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2023 r. osobiście lub drogą pocztową pod adresem: ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, bądź drogą elektroniczną na adres wieslaw.puzio@kigema.pl


Ze względu na wrażliwe informacje dotyczące wyników prac B+R, szczegółowy opis projektu i jego wyników przekazane zostaną po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Inne posty

Projekt POIR 321

Nasz zespół to inżynierzy, technicy i najwyższej klasy eksperci z ponad 30 letnim doświadczeniem w odlewnictwie i obróbce. Naszym celem jest budowanie długotrwałej współpracy i...

Czytaj więcej
Zakończenie projektu "Prace B+R w zakresie wielkogabaryto...

Z dniem 31.12.2023 kończymy nasz projekt “Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z...

Czytaj więcej
Zakończenie V Etapu naszego projektu badawczego

Z dumą ogłaszamy zakończenie V, ostatniego etapu naszego projektu badawczego, który rozpoczął się na początku listopada 2023 roku. Ten etap był kluczowy dla finalizacji i...

Czytaj więcej
Uzyskaliśmy certyfikaty

Z dumą informujemy, że po pozytywnym przejściu rygorystycznych testów niezawodności we współpracy z akredytowanym laboratorium, uzyskaliśmy certyfikaty zatwierdzone przez jednostkę zewnętrzną certyfikującą. Proces certyfikacji dotyczył...

Czytaj więcej
Zgłoszenie o ochronę patentową stopu

W grudniu 2023 rozpoczęliśmy starania w zakresie uzyskania ochrony patentowej dla naszego stopu opracowanego w ramach projektu "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą...

Czytaj więcej
V etap projektu badawczego

Z początkiem listopada 2023 rozpoczął się V, ostatni etap naszego projektu badawczego. W tym etapie będziemy realizować zadania związane z certyfikacją produktów powstałych w ramach...

Czytaj więcej
Zapytanie Usługi Prawne

Wrocław, 14.11.2023 ZAPYTANIE O CENĘ Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z poniższymi wytycznymi. Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                               ul. Fabryczna...

Czytaj więcej
Zakończenie IV etapu projektu badawczego

31.10.2023 zakończył się IV etap naszego projektu badawczego. Mamy przyjemność poinformować o pomyślnym osiągnięciu zakładanych celów dla działających prototypów II generacji. W etapie IV szczegółowe...

Czytaj więcej
Przygotowania do startu V etapu projektu badawczego

Szykujemy się do startu V (ostatniego) etapu. W ostatnim etapie prac rozwojowych nastąpi ostateczny dobór sekwencji obróbki końcowej, ustalenie ostatecznych procesów obróbki końcowej. W tym...

Czytaj więcej
Określanie krytycznych właściwości procesu

W etapie IV realizowanego przez nas projektu zostaną ostatecznie określone krytyczne właściwości procesu tj.: - temperatura podgrzania wsadu materiałowego- temperatura podgrzania zalewania z kadzi do...

Czytaj więcej
Planowane zakończenie etapu IV projektu badawczego

Na koniec października 2023 przewidujemy zakończenie IV etapu naszego projektu. Jego celem jest osiągnięcie wszystkich zakładanych parametrów w projekcie dla działających prototypów w warunkach rzeczywistych...

Czytaj więcej
Zakończenie III etapu projektu badawczego

Z końcem kwietnia zakończył się III etap prac B+R projektu pt. "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i...

Czytaj więcej
Planowe zakończenie kolejnego etapu projektu badawczego

Z końcem kwietnia skończy się III etap prac B+R projektu pt.Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych...

Czytaj więcej
Realizacja III etapu projektu badawczego

Spółka realizuje III etap prac B+R projektu pt. ”Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema...

Czytaj więcej
Koniec II etapu projektu badawczego

Drugi etap badawczy zakończył się w dniu 31 października 2022 r. Na tym etapie projektu “Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o...

Czytaj więcej
Etap II projektu badawczego

Zbliżamy się do zakończenia realizacji drugiego etapu badawczego. Zadaniem na tym etapie było wytworzenie materiałów kompozytowych o podwyższonych parametrach oraz opracowanie nowych dodatków stopowych i...

Czytaj więcej

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

DOKONAJ WYCENY JUŻ TERAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram